Regulamin Maverick Walk&Talk

§ 1 DEFINICJE TERMINÓW UŻYTYCH W REGULAMINIE:

 

 

Salon Maverick – Salon Językowy Maverick, mający siedzibę w Gdyni (81-504) przy ulicy Łowickiej 44, NIP 958 130 87 20,  tel. kontaktowy: +505 441 058, od pn. do czw. w godzinach 9:00-19:00, w pt. od 9.00 do 15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, e-mail: info@salonmaverick.pl

 

Walk&Talk – tj. spaceruj i rozmawiaj, usługa polegająca na zorganizowanym spotkaniu pomiędzy Native Speakerem i Uczniem.

 

Native Speaker – Lektor, dla której dany język jest językiem ojczystym.

 

Metoda językowa immersion (immersja) – polega na całkowitym zanurzeniu się w języku obcym; Uczeń jest zobligowany do posługiwania się wyłącznie językiem rodzimym Native Speakera.

 

Uczestnicy spotkania – Uczeń lub dwóch Uczniów oraz Native Speaker.

 

Regulamin - niniejszy dokument określający warunki i zasady uczestnictwa w usłudze Maverick Walk&Talk.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Celem Maverick Walk&Talk jest przełamanie bariery językowej, uczenie się i zapamiętywanie słownictwa oraz praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych.

 2. Spotkania Maverick Walk&Talk mogą się odbyć w języku angielskim (Native Speakerzy z USA, Kanady i Gujany Brytyjskiej), w języku hiszpańskim (Native Speaker z Meksyku) lub w języku polskim (lektorzy polskojęzyczni).

 3. Maverick Walk&Talk polecany jest szczególnie dla młodzieży i dorosłych, których poziom zaawansowania danego języka mieści się w przedziale A2-C1. W przypadku młodzieży, zostanie podpisana zgoda przez rodzica lub opiekuna prawnego na wyjście z Native Speakerem poza Salon Maverick.

 4. Zastosowana metoda językowa to total immersion. Zakłada ona stuprocentowe zanurzenie się w danym języku docelowym. Totalna immersja jest bardzo skuteczna, ponieważ „wymusza” na Uczniu obcowanie z językiem i posługiwanie się nim w naturalnych sytuacjach.

 5. Spotkania Maverick Walk&Talk mogą się odbyć w plenerze (Bulwar Gdyński, plaża gdyńska, Molo Orłowo, Sopot, Starówka Gdańska) lub w innym miejscu (np. w centrach handlowych, kawiarniach, muzeach, siłowniach, trasach widokowych). W każdym indywidualnym przypadku wszystkie szczegóły są dokładnie omawiane i uzgadnianie na linii Uczeń-Maverick-Native Speaker.

 6. Spotkania Walk&Talk z Native Speakerem mogą odbywać się solo (1:1) lub w duecie (2:1) (grupa 2 Uczniów i Native Speaker).

 7. Czas trwania jednego spotkania z Native Speakerem to 2,5 godziny zegarowe.

 8. Spotkania w ramach usługi Walk&Talk mogą odbywać się w godzinach 8.00-20.00.

 9. Dokładna data, godzina i miejsce spotkania zostaną uzgodnione biorąc pod uwagę dyspozycyjność Native Speakera i Ucznia/Uczniów.

 10. Uczestnicy Maverick Walk&Talk zobowiązani są na spotkaniu do zachowania trzeźwości. W trakcie spotkania obowiązuje całkowity zakaz zakupu i konsumpcji alkoholu.

 11. Usługa Maverick Walk&Talk może zostać zakupiona w formie bonu podarunkowego.

 12. Uczestnicy Maverick Walk&Talk są ubezpieczeni od OC.

 13. Przysługujące rabaty: od 4 spotkania - 5% rabatu, od 6 spotkania – 10% rabatu.

 

 

§ 3 ROZLICZENIE ZA USŁUGĘ MAVERICK WALK&TALK

 

 1. Usługę Maverick Walk&Talk można nabyć w siedzibie Salonu Maverick lub zamówić online (poprzez e-maila, Facebooka) lub telefonicznie.

 2. Cena za usługę to 249 zł (spotkanie jeden na jeden) lub 299 zł łącznie (spotkanie jeden na dwóch Uczniów).

 3. W cenę Walk&Talk wchodzi:

- 2,5 h spotkanie z Native Speakerem liczone od momentu spotkania (dozwolone spóźnienie na spotkanie to 15 min),

- napój (ciepły lub zimny) dla Ucznia/Uczniów,

- ubezpieczenie OC.

 1. Za wszelkie inne wejścia (muzeum, siłownia itp.) opłaty wstępu i bilety (również za Native Speakera) pokrywa Uczeń/Uczniowie.

 2. Usługę Walk&Talk należy opłacić minimum jeden dzień przed spotkaniem  gotówką lub przelewem na konto nr: 38 1090 1102 0000 0001 1937 7513 w tytule podając dzień spotkania oraz imię i nazwisko Ucznia lub Uczniów.

 

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczeń lub rodzic / opiekun prawny oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30.06.2020r. i obowiązuje od dnia wejścia w życie.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

 

Zapoznałem/am się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuję jego treść w całości i zobowiązuję się przestrzegać jego zapisów.

 

…………………………………………………………..                                                                                                                                          …………………………….….…………………………………………………
(miejsce i data)                                                                                                                       (imię i nazwisko Ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego)      

 

……………………………………………………………                                                                                                                                              ………………………………………………….…………………………
 (PESEL Ucznia lub rodzica/opiekuna)                                                                                        (telefon i email Ucznia lub rodzica/opiekuna)                                                       

 

Administratorem powyższych danych osobowych jest Salon Angielskiego Maverick Mikołaj Radkiewicz (ul. Łowicka 44, 81-504 Gdynia). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi Maverick Walk&Talk oraz ewentualnego wystawienia dokumentu księgowego.

Przy realizacji usługi Maverick Walk&Talk, pozyskujemy Państwa dane osobowe.

Są to m.in.:

- nazwisko i imiona, nr PESEL, numer kontaktowy oraz adres e-mail.

Podczas korzystania z naszych usług możemy pozyskiwać dodatkowo inne informacje, takie jak:

-  poziom znajomości języka nauczanego, miejsce pracy (potrzebne do wystawienia faktury).

Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania umowy i ewentualnego wystawienia dokumentu księgowego.

 

Od dnia 25.05.2018r. przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawa do:

- żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych.

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

 

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:    

- wysyłając e-mail na adres:     sekretariat@salonangielskiego.pl

- telefonicznie pod numerem:    58 350 81 20 lub 504 441 058

- wysyłając na adres korespondencyjny: Salon Językowy Maverick, ul. Łowicka 44, 81-504 Gdynia.

Salon Językowy Maverick

Ul. Łowicka 44
81-504 Gdynia, Mały Kack

OBSERWUJ NAS NA:

tel. 505-441-058     |    info@salonmaverick.pl

tel. 58 350-81-20   

NIP 958 130 87 20  |  REGON 193003425

nr konta 38 1090 1102 0000 0001 1937 7513

© 2020 by Salon Maverick