top of page
Regulamin bonów podarunkowych

§ 1 DEFINICJE TERMINÓW UŻYTYCH W REGULAMINIE:

 

Bon Podarunkowy – inaczej voucher, który jest wydawany imiennie lub na okaziciela o dowolnej wartości i uprawniający Użytkownika do jego realizacji w Salonie Maverick.

 

Wydawca – Salon Maverick, mający siedzibę w Gdyni (81-504) przy ulicy Łowickiej 44, NIP 958 130 87 20,  tel. kontaktowy: +505 441 058, od pn. do czw. w godzinach 9:00-19:00, w pt. od 9.00 do 15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, e-mail: info@salonmaverick.pl

 

Kupujący – inaczej nabywca to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupu vouchera; osoba, która przekazuje środki pieniężne równe wartości bonu, na rzecz wydawcy, a w zamian otrzymuje od wydawcy bon podarunkowy o tej wartości.

 

Użytkownik - posiadacz bonu podarunkowego, osoba obdarowana.

Termin ważności Bonu – oznacza czas, w jakim należy go zrealizować.
 

Regulamin - niniejszy dokument, który określa warunki i zasady nabywania i realizacji Bonów Podarunkowych.

 

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. W Salonie Maverick są trzy rodzaje bonów podarunkowych:
  a) Vouchery imienne na dowolną ilość zajęć indywidualnych z lektorem polskim lub Native Speaker’em.
      Kupujący sam decyduje o ilości zajęć indywidualnych i o wyborze lektora polskiego czy Native Speaker’a.

  b) Vouchery kwotowe na okaziciela o dowolnej wartości, np. 100 zł, 200 zł, 300 zł. Nie wpisujemy imienia, osoba obdarowana może sama dokonać wyboru języka i formy kursu (kurs indywidualny, duet, grupowy), pod warunkiem, że cena kursu zgadza się z wartością vouchera. Jeśli ta cena jest wyższa niż wartość bonu, pozostałą część opłaty za kurs pokryje osoba obdarowana.
  c) Vouchery na życzenie. Jest to indywidualna ofertę dostosowaną do potrzeb kupującego i jego budżetu. Wszystkie szczegóły są dokładnie omawiane i zaakceptowane przez kupującego.

 2. Jedna godzina oznacza 60 minut.

 3. Voucher może być realizowany wyłącznie w siedzibie Salonu Maverick lub online. 

 4. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę w całości lub w części. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Vouchera, Wydawca nie zwraca różnicy.

 5. Każdy Voucher opatrzony jest datą ważności, która wyznacza okres, do którego Voucher może być zrealizowany. Termin ważności Vauchera nie może zostać przedłużony. 

 6. Nabywcy i Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Salonu Maverick z tytułu upływu terminu ważności, utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera. Niewykorzystany, zagubiony lub skradziony voucher przepada bez prawa rekompensaty z tego tytułu. 

 7. Każdy bon podarunkowy upoważnia jego Użytkownika do darmowego określenia poziomu znajomości języka (test online) oraz czasowego dostępu do multimedialnej aplikacji Maverick Fiszkoteka.

 8. Kupującemu przysługuje 5% rabatu na wszystkie usługi w Salonie Maverick.

 

§ 3. REALIZACJA VOUCHERA

 

 1. Bony podarunkowe można nabyć w siedzibie Salonu Maverick lub zamówić online (poprzez e-maila, Facebooka) lub telefonicznie.

 2. Bony zamówione online lub telefonicznie można odebrać osobiście w siedzibie Salonu Maverick. Mogą one być również przekazane e-mailem czy pocztą na wskazany przez Kupującego adres.

 3. Vouchery zakupione online lub telefonicznie należy opłacić przelewem na konto nr: 38 1090 1102 0000 0001 1937 7513 w wysokości równowartości zakupionego bonu podarunkowego.

 4. Voucher należy pokazać przed rozpoczęciem kursu w Salonie Maverick lub w przypadku zajęć online samemu lektorowi .

 5. Voucher imienny może zostać wykorzystany wyłącznie przez osobę wskazaną na dokumencie bonu. Zabrania się obdarowania lub odsprzedawania vouchera osobom trzecim.

 6. Użytkownik vouchera na okaziciela może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie bonu podarunkowego na zajęcia z oferty Salonu Maverick, tj. kursy języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego; kursy indywidualne, duet, grupowe i wszelkie inne zajęcia dostępne w aktualnej ofercie Salonu Maverick.

 7. Możliwość uczestniczenia w zajęciach grupowych zależy od dostępności grup na danym poziomie. Jeśli z powodów organizacyjnych Salon Maverick nie może zaproponować zajęć grupowych przez okres ważności bonu, istnieje możliwość przedłużenia jego realizacji o pół roku.

 8. Z każdym Użytkownikiem vouchera zostanie podpisana umowa na kurs, zgodnie z obowiązującymi w Salonie Maverick zasadami.

 

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

1. Nabywca vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021r. i obowiązuje od dnia wejścia w życie.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

bottom of page